Om prisutviklingen i markedet

Hvalstad 28.10.22

Trenden viser økende priser i alle ledd

Profil Design Norge AS er opptatt å være konkurransedyktige, men samtidig være bærekraftige, og må derfor utvise noe varsomhet med å til enhver tid presse produksjon og priser maksimalt ned. Dette for å sikre kvalitet i alle ledd, og for å redusere miljø fotavtrykk i produksjonsprosesser og sluttprodukter.

Profil Design Norge AS er opptatt av produksjonsforholdene hos våre leieprodusenter. Bl.a. sikkerhet på arbeidsplassen, forbud mot barnearbeid, lønningsstandarder, antikorrupsjon, foreningsfrihet og respekt for miljøet. Vi prioriterer derfor leieprodusenter som er kontrollert og godkjent av Amfori BSCI (The Business Social Compliance Initiative), og som overholder ILO-standarder (International Labour Organization), og andre viktige internasjonale forskrifter som FN’s konvensjoner for menneskerettigheter og retningslinjer fra OECD

Profil Design Norge AS er likhet med andre dessverre påvirket av økende priser i alle ledd: RÅVARER – PRODUKSJON – FRAKT. 

På varer vi får produsert i egen regi (leieproduksjon) er et av tiltakene å jobbe med lengre tidshorisonter på større produksjoner, for å holde kostnadsnivået nede uten å redusere kvalitet. Vi ønsker også å redusere bruk av flyfrakt, både grunnet miljø og kostnader. Våre lagerførende underleverandører og grossister har også fokus på holde kostnadsnivået lavest mulig, uten at det går på bekostning av kvalitet. Men, prisene har i løpet av ca. 12 måneder allikevel økt mellom 10-25 % fra våre største underleverandører og grossister.

 

GENERELLT  HØYERE PRISER I MARKEDET

Vi har fått økning på mellom 5 – 28 % fra mars 2022 for en rekke kategorier av varer, og en del av disse har økt vesentlig mer enn dette nå sent i 2022. Dette har flere årsaker, mangel på råvarer, redusert produksjonskapasitet, høyere produksjons- og fraktkostnader, energikostnader m.m, og generell usikkerhet ifm. krigen i Ukraina.

Vi ser fortsatt betydelige prisøkninger på råvarer, energi og transport, og dette fører til at vi kontinuerlig må justere våre priser deretter.

Konsumprisindeksen i Norge september 2021 til september 2022 har også økt med 6,9 %, og inflasjonen i Norge er på det høyeste på mange tiår. Andre eksempel er f.eks prisen på bomull som har økt med 188 %., råolje som har økt med ca 420 %, og container frakt som har hatt ekstremt høye priser i 2022, men som nå heldigvis ser ut til å normalisere seg noe. Flyfrakt er også preget av svært høye priser, og begrenset kapasitet.

 

VALUTAFORHOLD

Våre viktigste handelsvalutaer er US$ og EURO, og påvirker våre innkjøpspriser i stor grad. Viktigst er US$ som nå er vesentlig sterkere mot NOK.

US$/NOK        30/9- 21          8.77                30/9- 22    10,71         + 22% 

EURO/NOK     30/9- 21          10.17               30/9- 22    10.49       + 3,1%

 

STRØMPRISER

De høye strømprisene hos våre produsenter og samarbeidspartnere bidrar også til økte priser på  produksjon og lagertjenester.

Håper på forståelse, men understreker samtidig: 

Profil Design Norge AS skal som alltid etterstrebe:

Å levere kvalitetsprodukter til markedets beste priser og betingelser !